ZÁPISZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do MŠ ŘEPICE pro školní rok 2022/2023

pro děti - cizince tzv. "zvláštní zápis".

Na základě zákona č. 67/2022 Sb.,  Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, stanovila ředitelka školy termín zvláštního zápisu 

na středu 8.6.2022 od 10,00 - 16,00 hodin.

Ve "zvláštním zápise" může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Pro dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

Nutno předložit:  

- doklad totožnosti zákonný zástupce + doklad o totožnosti dítěte 

- doklad o legalizaci pobytu 

- potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání).


Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. Закону про заходи у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, директором школи встановлено спец. дата. 

у середу 8.6.2022 з 10.00 - 16.00 год. 

Лише іноземець, якому надано тимчасовий захист в Чехії, може подати заяву в «спеціальну реєстрацію».

Для дитини, яка народилася з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р., дошкільна освіта є обов'язковою у 2022/2023 навчальному році, тому її необхідно зарахувати до дитячого садка у зазначений термін, якщо вона не починати раніше. 

Необхідно подати:  

посвідчення особи законний представник + посвідчення особи дитини

- доказ легалізації місця проживання

- підтвердження від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей, які навчаються в обов'язковому дошкільному закладі).


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Milí rodiče,

o rozhodnutí - přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ budete informováni v zákonné lhůtě, která činí 30 dní od podání žádosti, zveřejněním seznamu registračních čísel.

SEZNAM bude zveřejněn v pondělí 16.5.2022 na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy.

Nahlížení do spisu je možné po celou dobu přijímacího řízení, nejpozději však do pátku 13.5.2022 do 16,00 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v úterý 17.5. 2022 od 9 do 16 hodin v ředitelně školy.

ředitelka MŠ


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

DO MŠ ŘEPICE 

pro školní rok 2022/2023

Ředitelka MŠ stanovila termín zápisu na dny:  3.5. - 5.5. 2022 od 14,30 - 17,00 hodin

Zákonný zástupce do MŠ doručí:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + příloha "Čestné prohlášení zákonného zástupce"
  • Rodný list dítěte (prostá kopie)
  • Evidenční list (EL)
  • Doloží řádné očkování dítěte (neplatí pro děti, které plní povinné předškolním vzdělávání a dosáhly do 31.8.2022 pěti let) - lze vyžádat u obvodního dětského lékaře, nebo potvrdit v evidenčním listu.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • osobní podání ve škole ve vyhlášených dnech zápisu
  • do datové schránky školy: ID: h5sxubv
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem odeslat na email školy: msrepice@seznam.cz
  • poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Řepice, Řepice 173, 386 01 Strakonice

Veškeré potřebné dokumenty si můžete stáhnout z webové stránky školy - www.msrepice.cz - záložka_ PRO RODIČE - ZÁPIS, nebo osobně v MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů Vám jsme k dispozici na telefonu: 724 358 384 a emailové adrese: msrepice@seznam.cz

Průběh přijímacího řízení:

➢ Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č.500/2004 Sb., - správní řád ve znění pozdějších novel. 

➢ Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně, telefonicky), registrační číslo dítěte (nahrazuje jméno dítěte), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.

➢ Po ukončení přijetí žádostí tedy 6.5.2022 bude zahájeno správní řízení. 

➢ O přijetí/ nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti.

➢ V případě, že počet žádostí překročí počet volných míst, o přijetí / nepřijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale rozhodne ředitelka školy a jí stanovená kritéria pro přijímání dětí - zveřejněná zde na  webových stránkách školy - odkaz níže.

➢ Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn po ukončení správního řízení formou seznamu registračních čísel na vstupních dveřích Mateřské školy Řepice a na webových stránkách MŠ po dobu min. 15 dnů. Je důležité si zapamatovat registrační číslo!

➢ Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení. (neobdržíte poštou)

➢ Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude předáno osobně v MŠ, či zasláno poštou na doručenku.

➢ Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky MŠ ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje - odbor školství.

        V Řepici 4.4.2022                                                                                                                         Jolana Tůmová - ředitelka MŠ

                                                                                                                                                                      


TISKOPISY KE STAŽENÍ