PROJEKTYEVVO Mrkvička

 MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina (síť středisek ekologické výchovy )od roku 2007, a do kterého je zapojeno přes 900 mateřských škol ze všech krajů ČR. 

Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti. 

Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2021 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. 

https://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.htm

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize. Proto investujeme po těch několik let vyrůstání dětí v naší mateřské škole dvacet minut denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychováváme z nich vnímavé čtenáře.
www.celeceskoctedetem.cz

"KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ?" - PRIMAVIZUS"

Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě "kreslí nosem", kreslí vývojově jakoby opožděně - velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady ale běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme. Proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé, funkční.  Projekt "Koukají na nás správně?" je v souladu s iniciativou "Zdraví 2020" Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ČR.  
www.primavizus.cz