PŘEDŠKOLÁCIDISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ je od 1.9.2021 povinné a bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné - (Školský zákon č. 561/2004, par. 34  - "Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak ".)

Materiály k distanční výuce budou zasílány rodičům předškoláků v mailové podobě, předávány osobně, v případě zájmu jim budou předány v mateřské škole.


LEGISLATIVNÍ RÁMEC

§ V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.).


NÁMĚTY PRO ČINNOST